top of page

Bahia Honda Key Species list – 239 species

By: Jim Troubridge

 

275.97 Nemapogon sp.

386.1 Acrolophus walsinghami

442 Cryptothelea gloverii

454 Oiketicus abbotii

996 Ethmia confusella

1004 Ethmia julia

1503 Melanocinclis lineigera

1615 Walshia miscecolorella

2067.1 Chionodes ceryx

2072.1 Chionodes donatella

2211 Polyhymno luteostrigella

2272 Brachyacma palpigera

2313 Alucita montana

2653 Tortyra slossonia

2668 Givira anna

2702 Episimus augmentana

2702.2 Episimus kimballi

2709 Bactra priapeia

2907 Strepsicrates smithiana

2937 Phaneta parmatana

3274 Crocidosema plebejana

3462 Cydia palmetum

3496 Gymnandrosoma desotanum

3500 Pseudogalleria inimicella

3606 Argyrotaenia amatana

3635 Choristoneura rosaceana

3745 Platynota rostrana

3760.1 Aethes seriatana

3790 Eugnosta erigeronana

3835.1 Platphalonidia subolivacea

4647 Megalopyge opercularis

4673 Alarodia slossoniae

4764 Parapoynx aleonalis

4847 Hellula phidilealis

4848 Hellula kempae

4940 Oenobotys vinotinctalis

4975 Achyra rantalis

4992 Uresiphita reversalis

5069 Pyrausta tyralis

5106 Lineodes fontella

5111 Ercta vittata

5127 Hydriris ornatalis

5144 Diacme phyllisalis

5145 Diacme mopsalis

5147 Epipagis fenestralis

5170 Spoladea recurvalis

5178 Steniodes mendica

5179 Penestola bufalis

5185 Blepharomastix achroalis

5188 Blepharomastix aplicalis

5190 Blepharomastix differentialis

5196 Synclera jarbusalis

5211 Omiodes simialis

5213 Omiodes rufescens

5215 Condylorrhiza vestigialis

5247 Phaedropsis stictigramma

5251.1 Lypotigris fusalis

5263 Microthyris anormalis

5268 Psara obscuralis

5271 Bicilia iarchasalis

5282 Cryptobotys zoilusalis

5284 Syngamia florella

5288 Marasmia trapezalis

5289 Marasmia cochrusalis

5331 Mesolia incertella

5336 Prionapteryx serpentella

5443 Thaumatopsis floridella

5482 Haimbachia squamulella

5487 Haimbachia floridalis

5500 Xubida panalope

5538 Parachma ochracealis

5560 Salobrena recurvata

5574.1 Chrysaugine n. sp.

5581.1 Milgithea trilinearis

5582 Deuterollyta majuscula

5590 Tallula atramentalis

5601 Pococera floridella

5620.1 Pococera species

5725 Fundella pellucens

5742 Caristanius decoralis

5744 Etiella zinckenella

5913 Macrorhinnia endophele

5970.1 Cactoblastis cactorum

6004.1 Australephestiodes stictella

6082 Hexeris enhydris

6087 Banisia furva

6699 Numia terebintharia

6800 Sphacelodes vulneraria

6968 Oxydia cubana

6994 Sericoptera virginaria

7029 Nemoria elfa

7033 Nemoria lixaria

7059 Synchlora frondaria

7061 Synchlora herbaria

7064 Synchlora cupedinaria

7097 Lobocleta plemyraria

7106 Idaea insulensis

7107 Idaea pervertipennis

7121 Idaea ostentaria

7132 Pleuroprucha insulsaria

7133 Pleuroprucha asthenaria

7137 Cyclaphora myrtaria

7151 Scopula aemulata

7173 Leptostales pannaria

7175 Leptostales hepaticaria

7299 Pterocypha defensata (complex)

7417 Disclisioprocta stellata (complex)

7654 Philagraula slossoniae

7683 Artace cribrarius

7746 Automeris io

7771 Agrius cingulata

7775 Manduca sexta

7818 Protambulyx strigilis

7834 Erinnyis ello

7837 Erinnyis obscura

7843 Madoryx pseudothyreus

7847 Aellopos tantalus

7851 Enyo lugubris

7866 Eumorpha labruscae

7867 Cautethia grotei

7887 Xylophanes pluto

7890 Xylophanes tersa

7894 Hyles lineata

7947 Nystalea eutalanta

7984 Heterocampa cubana

7997 Heterocampa zayasi

8105 Utetheisa ornatrix

8227 Paraeuchaetes insulata

8270 Lymire edwardsii

8272 Empyreuma pugione

8284 Syntomeida epilais

8284.1 Syntomeida syntomoides

8339 Simplicia cornicalis

8370.2 Bleptina sp. B nr. araealis

8370.3 Bleptina sp. A nr. phanasgalas

8396 Lascoria orneodalis

8453 Hypena umbralis

8457 Hypena minualis

8459 Hypena degesalis

8467 Hemeroplanis n. sp.

8477.2 Mursa phtisialis

8480 Phytometra ernestina

8488 Hormoschista latipalpis

8489 Ommatochila mundula

8545 Anomis erosa

8547.2 Gonodontodes dispar

8551 Anomis illita

8557 Litoprosopus bahamensis

8562 Concana mundissima

8571.1 Eulepidotis striaepuncta

8573 Metallata absumens

8574 Anticarsia gemmatalis

8575 Azeta repugnalis

8578 Antiblemma filaria

8584 Syllectra erycata

8585.2 Epidromia pannosa

8585.3 Epidromia rotundata

8585.4 Manbuta pyraliformis

8586 Massala obvertens

8598 Melipotis januaris

8599 Melipotis fasciolaris

8604 Melipotis famelica

8605 Melipotis contorta

8606 Melipotis prolata

8607 Melipotis jucunda

8612 Panula inconstans

8643 Boryzops purissima

8649 Ascalapha odorata

8650 Tyrissa multilinea

8661.1 Elousa albicans

8662 Coxina cinctipalpis

8669 Kakopoda progenes

8676.1 Toxonprucha excavata

8684 Zale exhausta

8686.1 Zale n. sp.

8687 Zale fictilis

8723.2 Mimophisma forbesi

8743 Mocis latipes

8746 Mocis disseverans

8746.1 Mocis cubana

8750.1 Ptichodis immunis

8964 Paectes acutangula

8965 Paectes nubifera

8966 Paectes asper

8968 Eutelia pyrastis

8974 Garella nilotica

8981 Motya abseuzalis

8982 Collomena filifera

8997 Nola lagunculariae

9004 Tripudia lamina

9010.1 Tripudia nr. goyanensis

9010.2 Tripudia n.sp

9012 Cobubatha metaspilaris

9033 Ozarba nebula

9045 Marimatha tripuncta

9070 Amyna axis

9076 Eublemma minima

9077 Eublemma cinnamomea

9078 Eublemma recta

9136 Tarache aprica

9168 Bagisara repanda

9560 Dypterygia ligata

9625 Specropia trichroma

9637 Magusa orbifera

9644 Micrathetis triplex

9666 Spodoptera frugiperda

9668 Spodoptera pulchella

9671 Spodoptera dolichos

9672 Spodoptera eridania

9673 Spodoptera albula

9676 Elaphria nucicolora

9677 Elaphria agrotina

9679 Elaphria chalcedonia

9679.1 Elaphria deltoides

9687 Gonodes liquida

9693 Condica mobilis

9698 Condica concisa

9698.1 Condica n. sp.

9699 Condica sutor

9714 Condica confederata

10257 Anarta florida

10438.1 Mythimna sequax

10439 Leucania extincta

10447.1 Leucania dorsalis

10447.2 Leucania chejela

10450 Leucania incognita

10450.1 Leucania inconspicua

10455 Leucania scirpicola

10457 Leucania infatuans

10458 Leucania n. sp.

10633 Marilopteryx lutina

10640 Xanthopastis regnatrix

10661 Agrotis malefida

10664 Feltia subterranea

10911 Anicla infecta

10912 Anicla cemolia

11068 Helicoverpa zea

11070 Heliothis subflexa

11149 Schinia trifascia

 

bottom of page