top of page

Big Pine Key / No Name Key - June 10th, 2016

5198– Glyphodes sibillalis

7177 – Leptostales laevitaria 

5218 Palpita quadristigmalis

UFO noctuid

UFO longhorn beetle

UFO GEO 1

UFO Micro1

8585.2 Epidromia pannosa

moth friends

9305 Neotuerta hemicycle

9305 Neotuerta hemicycle

9305 Neotuerta hemicycle

UFO GEO

micro with mites

9714 Condica confederata

2653 Tortyra slossonia

4745 – Chrysendeton kimballi

4745 – Chrysendeton kimballi

2703.1 Episimus kimballi

0372 - Acrolophus sps.?

2703.1 Episimus kimballi

0454 Oiketicus abbotii

4799 – Dichograma redtenbacheri 

4799 – Dichograma redtenbacheri 

5106 Lineodes frontella

5169 – Hymenia perspectalis

2668 Giviria anna

5464– Urola nivalis

6262 Almodes terraria

7132 Pleuroprucha insularia

7683 Artace cribrarius

7683 Artace cribrarius

5247 Phaedropsis stictigramma

8286 Pseudocharis minima

8284.1 Syntomeida syntomoides

8284.1 Syntomeida syntomoides

7704 Eacles imperialis female

8339 Simplica cornicalis

bottom of page